Angående Revisorsnämndens beslut

En del medier har uppmärksammat att Revisorsnämnden gett en varning till Livets Ords revisor, utifrån vad man menar är bristfällig dokumentation på två punkter.

Det finns vissa viktiga saker att betona angående detta:

Den ena punkten berör dokumentationen av vår insamlingskontroll. Livets Ord får löpande in olika gåvor som är öronmärkta till olika ändamål och arbetar med ett antal olika rutiner och system för att se till att gåvorna alltid går till det ändamål de är avsedda för. Det är av största vikt för oss att gåvomedel hanteras med hög integritet och att riktade gåvor används för avsett ändamål. Det är därför viktigt att poängtera att det som påpekas av Revisorsnämnden inte är bristande rutiner från Livets Ords sida – sådana rutiner finns och fungerar mycket bra – utan att revisionskontrollen av dessa rutiner varit bristfälligt dokumenterad. Detta är av naturliga skäl inte något Livets Ord kan påverka.

Eftersom vi är 90-kontoregistrerade kontrolleras våra ekonomiska årsredovisningar dessutom inte enbart av vår revisor utan även av ytterligare revisionsbyråer som Svensk Insamlingskontroll anlitar, för nuvarande EY och KPMG. Svensk Insamlingskontroll utför också ytterligare en intern kontroll av sina medlemsorganisationer och förra året utförde Grant Thornton en sådan kontroll hos oss på uppdrag av Svensk Insamlingskontroll.

Det andra påpekandet som berör det numera upprivna beslutet om Livets Ords ursprungsstyrelses speciella pensionsavtal. Återigen riktas kritiken mot att revisorn inte visat nog dokumentation för sitt ställningstagande i frågan.

När det gäller ursprungsstyrelsens speciella pensionsavtal understryker vi däremot återigen vad vi många gånger påpekat, att detta var ett felaktigt och olyckligt beslut som dåvarande styrelsemedlemmar bett om ursäkt för.

Vi arbetar nu kontinuerligt med att utveckla och stärka våra ekonomiska rutiner. Följande är exempel på åtgärder vi genomfört:

  • Samtliga av de aktuella pensionsavtalen är idag upprivna.
  • Styrelseuppdraget på Livets Ord är idag inte kopplat till några förmåner överhuvudtaget.
  • Pensionsavtal med identiska villkor för samtliga idag anställda på Livets Ord har tecknats.
  • En oberoende grupp ekonomer ger råd kring och synpunkter på stiftelsens ekonomiska beslut och rutiner, speciellt i vad som rör löner och förmåner.
  • Styrelseledamöters lön sätts utifrån den ekonomiska rådgivningsgruppens rekommendation, och deras löner finns offentligt publicerade på Livets Ords hemsida.

Kommentarer om Ulf Ekman Ministries

Utifrån nya mediauppgifter och påståenden vill vi kommentera och förtydliga följande:

Vi har aldrig hävdat att Ulf Ekman Ministries (UEM) överlämnades till Ulf Ekman direkt i samband med konverteringen. Vår prioritet har varit att så långt som möjligt och efter bästa förmåga ta hand om medlemmarna, församlingen och rörelsen i en turbulent tid, och de praktiska och tekniska konsekvenserna har behövt komma i andra hand och ta längre tid. Att dessa processer dragit ut på tiden betyder inte att Livets Ord och Ulf Ekman har fortsatt samarbete eller kopplingar. Vi är i processen att lösa och tydliggöra allt, ända ner på detaljnivå.

Som vi tidigare tydliggjort på denna blogg kommer Ulf Ekman att driva UEM vidare i USA, nu helt skilt från Livets Ord. Alla som via givande eller på annat sätt varit i kontakt med organisationen tidigare, då den var direkt relaterad till Livets Ords arbete, har informerats om denna förändring. Alla dess tidigare tillgångar har överförts till Livets Ord.

Då LIvets Ord och Ulf Ekman nu går skilda vägar är det omöjligt oss att känna till eller svara för vad som sker framåt i UEM, eller på vilket sätt organisationen kommer att drivas. På en fråga om varför Robert Ekh fanns med i ansökan om återaktiverande av UEM i USA, svarade Joakim Lundqvist att han gissade (mer kan vi inte göra, eftersom verksamheten inte länge är kopplad till Livets Ord) att detta var ett misstag i den nya ansökan. Enligt uppgift från Ulf Ekman till Dagen visade sig detta stämma.

Uppgiften att Robert Ekh inte tidigare satt i ledningen för UEM i USA är däremot felaktigt (dokumentation bifogad). Han avslutade däremot alla sina uppdrag inom Livets Ord i januari 2015.

Skärmklipp

Joakim Lundqvist om Uppdrag Granskning

JoakimLundqvist_dator_620

Hej,

Onsdagen den 25:e november sänder SVT:s program Uppdrag Granskning ett reportage om Livets Ord, med fokus främst på ekonomi. Efter att ha sett programmet ser vi ett stort behov av att kommentera och ge vår syn på det som sägs och påstås.

I inläggen här nedan går vi därför igenom programmets påståenden, och skriver om var det finns anledning till självkritik från vår sida, var uppgifterna i reportaget behöver kompletteras med fler fakta, och i vilka fall programmet direkt har ignorerat information som vi har tillhandahållit för att skapa en starkt negativt vinklad bild av Livets Ord. (mer…)

Köpte Livets Ord ett hus åt Ulf Ekman?

1994 köptes Ulf Ekmans bostadshus in som pastorsbostad, av Livets Ord. Ulf Ekman bodde kvar och betalade förmånsvärdet av tjänstebostaden. Summan stämdes av mot Skatteverket och befanns vara i linje med gällande nivåer.

Fastigheten såldes år 1999 då man behövde frigöra medel för utbyggnad av kyrkan. Den vinst som gjordes vid försäljningen tillföll helt församlingen Livets Ord.

Vad är anledningen till sekretessavtalet med Robert Ekh?

Livets Ords policy är att inte kommentera anställdas löner och villkor, av hänsyn till de inblandades integritet. Detta är uppgifter som var och en måste avgöra om han/hon vill offentliggöra eller ej.

Just i fallet Robert Ekh rekommenderade, den av oss anlitade externa advokatbyrå, oss att göra avtalet icke offentligt. Överenskommelsen med Robert Ekh låg däremot väl inom gränsen för vad som är skäligt.

I efterhand ser vi att detta avtal kan upplevas vara i konflikt mot vår linje av ökad tydlighet och öppenhet, men följde vid tillfället de råd som gavs oss från juridisk expertis och behöver naturligtvis ära avtalet i den form det tecknades.