UA-6516940-38 UA-6516940-38

Monthly Archives: februari 2014

Vi avsatte ingen styrelse!

Det har påståtts från Donetsk att Livets Ord i Sverige insatte en ny (sverigekontrollerad) styrelse 2010. Detta påstående är helt taget ur luften.

När Christian Åkerhielm och jag var i Donetsk i juni 2010 träffade vi styrelsen där under en vecka. Vi var inbjudna för att jobba med att se över och utveckla administrationen i Donetsk. Dessa personer som satt i styrelsen var alla utsedda av Leonid, och satt i styrelsen långt innan besöket från Sverige. Det hade aldrig varit någon diskussion om att något utbyte av styrelsen, varken då eller tidigare.

Under besöket i Donetsk stod det klart att flera av styrelseledamöterna tyckte att styrelsearbetet var tungt och ineffektivt, och slet på dem. Tvärtemot vad som nu påstods uppmuntrade Christian och jag styrelsen att sitta kvar, eftersom dessa var de personer som kunde organisationen och som Leonid hade förtroende för. Det skulle ha varit svårt att börja ett effektiviseringsarbete av organisationen om styrelseledamöterna inte var med i processen.

Den styrelse som satt innan 2010, var samma styrelse som Leonid sparkade i oktober 2012 efter att styrelsen ifrågasatt hans ekonomiska förehavanden, med det undantaget att en av ledamöterna får lämna på grund av personliga skäl.

Livets Ord Donetsk – historik

För att ge en så tydlig bild som möjligt kring upptakten till händelserna i Donetsk publicerar vi här en redogörelse för vad som hänt. För att besvara tidigare ställda frågor har jag valt att utgår från historiebeskrivningen som redan finns publicerad på Aletheia. Det fetstilta nedan är punkter från den beskrivningen, och våra kommentarer har jag skrivit under.

HISTORIK

Representanter för svenska Livets Ord besöker Donetsk och den registrerade församlingen Filadelfia första gången 1989.

September 1989 – Carl-Gustaf Severin kommer till Donetsk för första gången och predikar i Filadelfia, och Leonid Padun får en första kontakt med Livets Ord.

1990 grundar Leonid Padun Word of Life Christian Church med en grupp samfundsoberoende troende.

Januari 1990 – Carl-Gustaf och Ulf Ekman besöker åter igen Filadelfiaförsamlingen, och Livets Ords böcker börjar spridas. Senare håller Carl-Gustaf och Lester Sumrall en stor konferens i Riga, och ungefär 15 personer från Donetsk återvänder hem från konferensen och beslutar sig för att starta en församling med namnet ”Word of Life”, eftersom de vill identifiera sig med Livets Ord.

Maj 1990 – Församlingen Word of Life proklameras i Donetsk.

Augusti 1990 – Mats-Ola Ishoel och Christian Åkerhielm besöker den nya församlingen.

Mot slutet av 1990 besöker Christian församlingen igen, nu i en större lokal. Leonid Padun avskiljs som pastor för församlingen.

1991 etablerar Pastor Padun kontakt med Livets Ord Uppsala.

Det fanns en väl etablerad kontakt med Livets Ord Uppsala redan 1990, som visas ovan.

1991 håller Carl-Gustaf och Lester Sumrall ytterligare en stor konferens i Lenina Palace of Culture, men omkring 5000 deltagare. Detta innebar starten på en explosiv församlingstillväxt i Donetsk.

Senare detta år besöker den första gruppen från WOL Donetsk Livets Ord i Uppsala under Europakonferensen, och ytterligare en grupp besöker en konferens i Leningrad där bland annat Ulf Ekman, Lester Sumrall och Rod Parsley predikar. Fler än 10 000 broschyrer och traktater skickas till Donetsk från Livets Ords förlag.

Fem personer från WOL Donetsk går Livets Ords bibelskola i Tartu, och Leonid Padun går Livets Ords bibelskola i Uppsala.

1993 Grundar Donetskförsamlingen och Leonid Padun tillsammans med ytterligare några Ukrainska ledare UCEC (Ukrainian Christian Evangelical Church association)

1997 ber Pastor Leonid Padun Ulf Ekman att bli hans personliga mentor och pastor.

2002 blir Pastor Leonid Padun tillfrågad av Carl-Gustaf Severin huruvida Donetskförsamlingen vill bli ett av femton bibelcenter Ulf Ekman säger sig fått gudomligt tilltal/vision kring att etablera runt om i världen.

Runt 2010 uppstår meningsskiljaktigheter mellan Ulf Ekman och Pastor Leonid Padun i ett möte mellan pastorerna kring diverse ledarskapsfrågor.

Leonid och hans fru Julia besöker Uppsala. De vill ha någonstans att vila (på egen begäran) och vi öppnar upp vår församlingsgård för dem under den tiden. Leonid ber om hjälp att få bättre ordning på administrationen i WOL Donetsk, och vi förbereder för att skicka ner folk som kan hjälpa till med det praktiska arbetet.

Efter mötet 2010 mellan pastorerna ökar Ulf Ekman och den svenska ledningen kontakterna med Donetskförsamlingen genom allt tätare resor mellan Uppsala – Donetsk. Svenskarna går också in och byter ut församlingsledningen. Fru Padun och en rad av det tidigare ledarskapet byts ut på order från Uppsala.

Christian Åkerhielm börjar att ner till Ukraina en gång per månad för att undervisa och coacha pastorer, ledare och personal, och predikar i församlingen, för att tillmötesgå Leonids önskan. Magnus Westergård, som arbetar administrativt i Uppsala och ansvarar för mycket av det praktiska arbetet med WOLI, åker ner till Donetsk tillsammans med Christian för att träffa styrelse och hjälpa dem styra upp och effektivisera arbetet. När de kommer ner är majoriteten av styrelsen redo att lämna sina poster, men Magnus och Christian får dem att gå med på att att sitta kvar minst ett år för att få kontinuitet i arbetet. Ingen ny styrelse tillsätts av oss, och ingen av de tidigare styrelsemedlemmarna avgår eller avsätts, med undantag för en av styrelsemedlemmarna som avgår av hälsoskäl.

Samarbetet övergår från enklare form av mentorskap, rådgivning och samarbeten kring årliga konferenser i Ukraina e.t.c. till en enligt Ukrainapastorn mer ”hands-on” approach. Pastorn och grundaren av Donetskförsamlingen upplever att den nya styrelsen arbetar mer och mer intimt med svenska Livets Ords ledning, på bekostnad av hans eget ledarskap och att han börjat tappa inflytande i viktiga beslut.

De besök som gjordes under 2010 skedde på grund av att Leonid bad oss om hjälp, inte på initiativ av Ulf Ekman bakom ryggen på Leonid. Administrationen i WOL Donetsk var tungrodd, och detta var något vi var beredda att hjälpa till med, när vi blev ombedda. Christian fortsatte att åka ner en gång i månaden under hela 2010, med uppehåll över sommaren, för att hjälpa till med församlingsarbetet, och i november 2010 kom även två av våra ekonomer från Uppsala till Donetsk för att hjälpa dem med att sätta upp strukturer för bokföringen och övrigt ekonomiskt arbete. Förutom vissa flygbiljetter stod Livets Ord Uppsala för alla omkostnader kring detta.

Först 2012 konkretiseras Ulf Ekmans ”Gudomliga tilltal” från början av det nya millenniet om 15 Bibelcenter genom lanseringen av Livets Ord International som vid det här laget består av 5 tilltänkta Livets Ords Center: Moskva (Ryssland), Yerevan (Armenien), Baku (Azerbadjan), Uppsala (Sverige) samt Donetsk, (Ukraina).

(Jag har inget emot faktan i punkten ovan, men jag tycker att det är lite onödigt syrligt att sätta gudomliga tilltal inom citationstecken. Vad man än tycker om än viss predikant eller pastor anser jag att man bör lämna till Herren själv döma över vad som är ett gudomligt tilltal eller inte. –Fredrik)

Stadgar för den nya organisationen presenteras under en internationell träff i Efesos 2012, men möter motstånd från flera pastorer i Öst, däribland Pastor Padun som bland annat ifrågasätter huruvida den hårda styrningen med Livets Ord Sverige som huvud går att kombinera med Ukrainsk och Rysk lagstiftning som förbjuder utländska organisationers bestämmande över nationella kyrkor. Nya stadgarna kräver också regelbundet ekonomiskt stöd till Livets Ord International från kyrkorna i öst. Summan Livets Ord International erhåller baseras på medlemsantal i församlingarna och var tänkt variera från land till land.

Word of Life International, eller WOLI, etablerades mycket riktigt i Efesus 2012, under Livets Ords första internationella kongress. Det var mycket som beslutades där, bland annat diskuterades WOLI:s stadgar av styrelsen. Att säga att stadgarna mötte motstånd från flera pastorer i öst på grund av organisationens upplägg är direkt missvisande, men däremot fanns det en öppen diskussion kring utformandet. Det finns lagar i bland annat Ryssland som säger att internationella organisationer inte får styra nationella organisationer, och detta fördes på tal i styrelsen och medlemmarna där diskuterade kring hur WOLI skulle förhålla sig till det. Det blev dock aldrig en skiljefråga eftersom WOLI inte är en styrande organisation, utan en organisation som primärt vill stadfästa en kristen kultur och etik för medlemskyrkorna. Precis som de flesta organisationer finns det en paragraf om medlemsavgifter, som det också beslutades gemensamt om av pastorerna i styrelsen. Leonid Padun reserverade sig i protokollet mot att avgiften skulle baseras på medlemsantal, men det fanns inga reservationer mot en medlemsavgift och inte heller mot någon av de andra stadgarna som gemensamt och enhälligt röstades igenom. Här kan vi tillägga att WOLI tills dags dato inte har tagit ut en enda krona i medlemsavgift.

Under hösten 2012 ökar kontakten mellan en grupp missnöjda medlemmar, däribland medlemmar i den ”nya” styrelsen i Pastor Paduns församling och Uppsalaledningen.

Som vi redan nämnt tillsatte vi ingen ny styrelse, utan såg till att den befintliga garanterade att sitta kvar.

Pastor Padun uppfattar situationen som ohållbar och beslutar i november 2012 att några av de mest missnöjda styrelsemedlemmarna bör ta en timeout i hopp om att återställa ordningen i församlingen som nu börjat påverkas rejält av interna stridigheter.

I november 2012 fick vi ett brev som undertecknats av flera styrelsemedlemmar, där de berättar att HELA styrelsen (med undantag av en person) avsatts i oktober, och nu inte längre var verksam. De ber oss att hjälpa dem i denna mycket desperata situation.

Förändringen i ledarskapet accepteras inte av svenska Livets Ord. Ulf Ekman reagerar genom att skriva någon form av herdebrev och skickar sex av Livets Ords ”toppar” till Donetsk i december 2012. Robert Ekh utses av Ulf Ekman att leda gruppen. Med hjälp av Ulf Ekmans uppmaning att lyssna på och ”ta emot bröderna såsom vore det jag själv” beordrar svenskarna Pastor Padun att avsäga sig alla uppdrag genom att läsa upp ett förskrivet avskedstal till församlingen.

Självklart accepterar vi inte att en av Livets Ords internationella pastorer avsätter hela sin styrelse. Om vi inte agerar vid en situation av det slaget är vi knappast en särskilt bra kristen paraplyorganisation.

Under cirka fem dagar arbetar svenska Livets Ords innersta krets på att övertala Pastor Padun att lämna över samtliga befogenheter till dem, eller av dem utvalda ledare. Utsända är bland annat Robert Ekh, Jonathan Ekman, Christian Åkerhielm, Carl-Gustaf Severin, Magnus Westergård och Moskvapastorn Mats Ola Ishoel till Donestk. Huvudargumentet som presenteras är att ukrainapastorn är inkapabel att sköta sina arbetsuppgifter, trött och sjuk och behöver minst sex månader att vila sig. Detta anmodas han göra i Uppsala medan svenskarna tar hand om arbetet.

När våra representanter kommer ner till Donetsk är konflikten stor. Styrelsen och Leonid är i ett dödläge, och vi rekommenderar både styrelsen och Leonid att kliva åt sidan för att kunna arbeta på att lösa konflikten utan att församlingen ska bli lidande. Detta var inte ett avsättande eller någon form av kuppförsök. Leonid hade vid många tillfällen under de två senaste åren skrivit till oss och berättad hur arbetsbördan blev så stor att den tärde på hans hälsa. Både under 2011 och våren 2012 hade han tagit semester från arbetet för att få tillfällen att vila upp sig. Hans hälsa var ett  argument, men självklart fanns det också andra, bland annat av ekonomisk art som låg till grund för konflikten med styrelsen, men trots detta var det vi ville uppnå en timeout, både för Leonid och för styrelsen. Vi är beredda att ta hand om församlingen under denna tid, antingen med folk från Livets Ord i Uppsala eller Moskva som tillfälliga församlingsledare. Vi frågar om styrelsen är beredd att kliva åt sidan, och de säger JA. Vi frågar om Leonid är beredd att göra detsamma, och han säger NEJ.

Efter att ha misslyckats övertala Pastor Padun att lämna över församlingen och alliansen kyrkor i landet, gör missionär Carl-Gustaf Severin ett sista ”övertalningsförsök” genom att oanmäld kliva upp på plattformen under en av söndagsgudstjänsterna.  I Gudstjänsten berättar han att deras pastor inte mår bra.  Att han behöver vila och avsäga sig ledarskapet.  Församlingen utpressas nu kollektivt då Severin berättar att om deras pastor inte ”tar erbjudandet” kommer svenska Livets Ord sluta stödja församlingen. Församlingen informeras också om att de inte tänker upphöra med arbete i Ukraina i det fall Pastor Padun inte går med på deras krav, men kommer arbeta på andra vägar.

Det var aldrig på tapeten att ta över hela alliansen av kyrkor. Konflikten gällde från början ledarskapet i WOL Donetsk, som var ett av våra center. Om alliansen skulle byta ledare så skulle det naturligtvis vara något som skulle beslutas av alliansens styrelse. Den gudstjänst som nämns ovan blev märklig, eftersom Leonid nekat till att stiga åt sidan medan styrelsen accepterat. Under gudstjänsten presenterar Leonid våra representanter och säger att de är där för att erbjuda honom en semester på grund av att de tycker att han är sjuk, men att han känner sig bra och inte anser sig behöva en sådan. Carl-Gustaf går upp och korrigerar detta och berättar hur situationen ser ut, utan att gå in på detaljer. Det är ingen kollektiv utpressning, men ett klargörande att vi kommer att vara tvungna att bryta samarbetet om vi inte kan komma överens. Carl-Gustaf garanter också vid detta tillfälle att vi inte kommer att lämna Ukraina, som vi upplever att Gud har kallat oss att arbeta i. Vi vill inte överge landet och de troende där, men vi kan inte fortsätta samarbetet med WOL Donetsk under rådande omständigheter.

Det svenska övertagandet av församlingen och arbetet misslyckas. De lyckas dock splittra församlingen. Av drygt 4500 medlemmar lämnar nu cirka 1500. Runt 500 av dem som lämnar blir kvar i en ny, Ulf Ekman trogen, församling. De medlemmar som stöder Pastor Padun visar sig vara i stark majoritet och församlingen rullar vidare, om än kraftfullt sargad. Många nyckelpersoner väljer att sätta sin tilltro till svenskarna i konflikten som uppstår. Mångåriga medlemmar ställs inför den svåra uppgiften att välja sida.

Att beskriva ett splittrande av församlingen som något eftersträvansvärt från vår sida är direkt felaktigt. Vi åkte till Ukraina i förhoppningen att vi skulle kunna reda ut konflikten mellan styrelsen och Leonid, allra helst utan att församlingen skulle behöva bli direkt berörd i större utsträckning. Tyvärr kom vi inte vidare med detta, eftersom Leonid inte var villig att kliva åt sidan. Vi kan inte tvinga honom till något sådant, men vi var i det läget övertygade om att den enda vägen framåt var att få alla parter att kliva åt sidan för att reda ut konflikten. Det är svårt att ha exakta siffror på hur fördelningen av medlemmar blev efter att vi lämnade arbetet, vi efterlyste inga sådana, men det blev absolut en splittring i församlingen.

Avhopparna misslyckas även få med sig lagfarter, ägarbevis och diverse juridiska dokument p.g.a. snabbt agerande från pastorsfrun. Däremot får de med sig databasen med medlemsregister över både den lokala församlingen och sammanslutningen kyrkor i Ukraina med ett antal hundra medlemskyrkor.
Ulf Ekman skickar nu ett brev till Pastor Padun med en officiell deklaration att allt form av samarbete är avslutat.

Detta beskriver händelser efter att vi lämnat Ukraina, men flera i Ukraina som läst de dessa anklagelser tillbakavisar dem bestämt. Vår bild är att när vi träffar Leonid i hans hem tillsammans med biskoparna från alliansen så får många en annan bild av vad som hänt under de senaste veckorna. En övervägande majoritet av biskoparna väljer att lämna Leonids ledarskap med sina församlingar, vissa direkt vid detta tillfälle och andra något senare. Några månader efter detta lämnar de över underskrifter på detta till oss, vilket vid det tillfället var cirka 230 underskrifter av totalt cirka 300 församlingar i alliansen. Dessa kyrkor förfogade över sina egna medlemsregister, så det fanns så långt vi förstår ingen anledning för någon att stjäla dessa uppgifter.

I januari 2013 tillåts pastor Leonid träffa Ulf Ekman personligen efter ett antal enträgna förfrågningar. Padun hoppas få information om, och reda ut vilka anklagelsepunkter som låg till grund för Ekmans beslut att försöka avsätta honom. Mötet som ägde rum i Uppsala misslyckas då Pastor Padun istället får en utskällning av Ulf Ekman och positionerna låses ytterligare.

Samtalet mellan Ulf Ekman och Leonid Padun varade i ungefär en timme under lugna omständigheter. Självklart varken vill eller kan vi gå in på vad som sades under det samtalet, men Ulf Ekman avslutade mötet med orden ”Jag kommer inte att strida emot dig, och om du behöver oss så finns vi här för dig”. Det är i den andan vi lämnar Ukraina-affären, utan någon önskan om att smutskasta eller lyfta fram personliga detaljer om vad som hänt under turbulensen där. Vi valde att inte rapportera löpande i offentliga kanaler  under processen, utan hoppades i det längsta på att kunna komma överens och lösa konflikten internt, för alla parters skull.

Under 2013 arbetar avhopparna tillsammans med bland annat Carl-Gustaf Severin aktivt med att ta kontrollen över de hundratals församlingar Leonid Padun och organisationen UCEC överser i Ukraina. Även samfundsledare, biskopar och pastorer i andra samfund kontaktas en tid efter brytningen. De offentliga anklagelsepunkterna mot Pastor Padun förefaller nu växa sedan svenska ledarskapets besök i december 2012.

Som vi nämner ovan valde omkring 230 församlingar av varierande storlek att lämna alliansen efter konflikten. Många av dessa församlingar hade sedan många år en god relation till oss, så naturligtvis var det viktigt för oss att fortsätta hålla kontakten med dem. De som bröt gjorde det på eget initiativ. Vi informerade om brytningen och vad som låg till grund för den, fortfarande utan att gå in på detaljer. Att säga att de offentliga anklagelsepunkterna helt plötsligt växer är ett mycket vinklat påstående. Vi hade innan detta inte varit offentliga med denna konflikt. Självklart går vi inte ut offentligt under en pågående konflikt med information om eventuella osundheter, men när en brytning skett har vi ett ansvar gentemot de som ser till oss att berätta vad som hänt, och vi gör detta så sakligt vi kan. Det finns inget aktivt arbete med att försöka ta kontroll över några församlingar. WOLI är ingen kontrollerande eller styrande organisation som kan kontrollera eller tvinga församlingar till olika sammanslutningar. Flera av församlingarna i alliansen fortsatte att relatera till oss precis som de gjort under många år, men vi rekommenderar ingen att lämna alliansen. Däremot upplever många församlingar starka påtryckningar från alliansens ledning att inte lämna.

En analytiker på Katolska Universitetet i Ukrainas sida RISU ifrågasätter Livets Ord International och svenskarnas agerande i landet med en djupgående analys med ämnet ”LIVETS ORD SWEDISH CENTRE: CONFLICT IN DONETSK AND ISSUES IN RELATIONS WITH NATIONAL CHURCHES”.

Det är många som inte tar denna artikel på allvar. Ingen vi har varit kontakt med har kunnat få tag på Jan Skvortsov som står som författare. Den författarsignaturen har inte skrivit något mer på portalen RISU, och en google-sökning på honom visar inga tidigare publikationer. Det enda vi lyckats hitta är en mycket tveksam Facebook-profil.

I December 2013 publicerar aletheia.se Pastor Paduns herdebrev till Ukrainska församlingar i vilket han ifrågasätter katolska inslag i litteratur och böcker skrivna av Ulf Ekman, samt nyheten om splittringen i Ukraina.
Christian Åkerhielm, Direktor för Livets Ords Missionsavdelning svarar med att publicera en rad grova anklagelser mot Pastor Leonid.  Anklagelsepunkterna saknar det ursprungliga skälet som angavs och nämner ”problem av ekonomisk art, allvarligt maktmissbruk och en osund ledarskapsstil.” som officiella skäl till brytningen.

Här är det mycket viktigt att se hela bilden. Vi hade intensiv kontakt med Leonid och församlingen sedan 2010, han var på många konferenser hos oss, bland annat den internationella kongressen 2012 och Ulf Ekmans vårseminarium 2012. Någon konflikt kring teologi uppstod inte någon gång under dessa tillfällen, även om det inte minst under kongressen fanns utrymme att diskutera detta. Leonid skriver själv hur mycket han uppskattade träffen i Efesus i en bloggpost från maj 2012 och vikten av strävande mot enhet. Hans tankar kring vårseminariet 2012 är likadana, och ingenstans under 2012 ser vi några tecken på att han skulle ha några teologiska invändningar mot det vi undervisar eller de böcker vi trycker. Några sådana åsikter kommer inte heller fram i något han skriver under den tiden. Under hela hösten 2012 väljer han att inte kommentera orsakerna till brytningen på sin blogg. Detta sker inte förrän ett år efter träffen med Ulf Ekman, då han anger teologiska frågor som grund för detta. För oss kom detta som en total överraskning, och känns fullständigt omvänt. Vi kom ner på den avsatta styrelsens begäran, för att försöka läka relationerna, och vi ber alla stiga åt sidan för att ge tid till detta. Teologi fanns aldrig med som ett ämne i konflikten, och känns i efterhand mycket konstruerat.

Aletheia.se inleder en egen utredning kring vad som egentligen hände i Ukraina, sanningshalten i svenskarnas anklagelser samt hur situationen ser ut i församlingen idag.

Vi har följt denna utredning, och vill på mångas begäran ge svar på de frågor som finns här. Vi hoppas, som jag tidigare sagt, att detta initiativ ska vara välkommet och att samtalstonen ska vara god.

/Fredrik

 

Varför skriver vi?

Hej!

Många har vid det här laget hört att någonting hänt kring Livets Ords arbete i Ukraina. För vissa har det stannat vid rykten medan andra har ägnat mycket tid och möda åt att försöka kartlägga händelserna. Den korta versionen är att vi sedan 2013 har varit tvungna att avbryta vårt samarbete med vårt center i Donetsk, också tidigare känt som Word of Life Ukraina, som letts av pastor Leonid Padun.

Vi har själva varit återhållsamma i vår kommunikation kring händelserna. Inte för att vi har något att dölja utan för att det finns många känsliga delar i detta. En församling är inte en okroppslig organisation utan består av människor – i det här fallet människor vi haft en 25-årig relation med och älskar mycket. Det sista vi velat göra är att hänga ut någon enbart för att rättfärdiga vårt eget agerande, därför valde vi att inte gå ut med information förrän processen var över, och då endast i sin korthet. Detta har lämnat rum för spekulationer och tyvärr också en del förvirring kring vad som hänt. Särskilt under den senaste tiden då en del material som publicerats på bloggen Aletheia har spritts i sociala medier, har det blivit angeläget att presentera fler fakta för att undvika missförstånd och ensidigt viklad rapportering. Därför sjösätter vi denna tillfälliga blogg för att förklara händelseförloppet för den som är intresserad, svara på eventuella frågor och försöka reda ut missuppfattningar.

Många, inte minst de som skriver och kommenterar på Aletheia, har efterlyst just detta. Vi hoppas därför att bloggen och det vi publicerar under de närmaste veckorna ska ses som ett välkommet initiativ, och framför allt att diskussionsklimatet här ska hålla en god och respektfull samtalston och vara konstruktivt. Den linje vi alltid försöker hålla är att inte hänga ut eller smutskasta någon, och det gäller i detta fall såväl Donetskförsamlingen och dess ledningen som åsiktsbildare i frågan. Den policyn kommer alldeles säkert att göra att vi inte kan svara på allt, och vi ber er respektera det då detta händer. Vi kommer däremot att göra vårt bästa för att svara så gott vi kan.

Jag som är Livets Ords webbredaktör kommer att sätta av mycket tid till detta tillsammans med flera av de som under många år arbetat med Word of Life Donetsk, och målsättningen är att presentera en så klar bild som möjligt av vad som hänt. Jag hoppas att ni kommer att uppskatta och välkomna det initiativet.

/Fredrik