UA-6516940-38 UA-6516940-38

Monthly Archives: oktober 2016

Angående Revisorsnämndens beslut

En del medier har uppmärksammat att Revisorsnämnden gett en varning till Livets Ords revisor, utifrån vad man menar är bristfällig dokumentation på två punkter.

Det finns vissa viktiga saker att betona angående detta:

Den ena punkten berör dokumentationen av vår insamlingskontroll. Livets Ord får löpande in olika gåvor som är öronmärkta till olika ändamål och arbetar med ett antal olika rutiner och system för att se till att gåvorna alltid går till det ändamål de är avsedda för. Det är av största vikt för oss att gåvomedel hanteras med hög integritet och att riktade gåvor används för avsett ändamål. Det är därför viktigt att poängtera att det som påpekas av Revisorsnämnden inte är bristande rutiner från Livets Ords sida – sådana rutiner finns och fungerar mycket bra – utan att revisionskontrollen av dessa rutiner varit bristfälligt dokumenterad. Detta är av naturliga skäl inte något Livets Ord kan påverka.

Eftersom vi är 90-kontoregistrerade kontrolleras våra ekonomiska årsredovisningar dessutom inte enbart av vår revisor utan även av ytterligare revisionsbyråer som Svensk Insamlingskontroll anlitar, för nuvarande EY och KPMG. Svensk Insamlingskontroll utför också ytterligare en intern kontroll av sina medlemsorganisationer och förra året utförde Grant Thornton en sådan kontroll hos oss på uppdrag av Svensk Insamlingskontroll.

Det andra påpekandet som berör det numera upprivna beslutet om Livets Ords ursprungsstyrelses speciella pensionsavtal. Återigen riktas kritiken mot att revisorn inte visat nog dokumentation för sitt ställningstagande i frågan.

När det gäller ursprungsstyrelsens speciella pensionsavtal understryker vi däremot återigen vad vi många gånger påpekat, att detta var ett felaktigt och olyckligt beslut som dåvarande styrelsemedlemmar bett om ursäkt för.

Vi arbetar nu kontinuerligt med att utveckla och stärka våra ekonomiska rutiner. Följande är exempel på åtgärder vi genomfört:

  • Samtliga av de aktuella pensionsavtalen är idag upprivna.
  • Styrelseuppdraget på Livets Ord är idag inte kopplat till några förmåner överhuvudtaget.
  • Pensionsavtal med identiska villkor för samtliga idag anställda på Livets Ord har tecknats.
  • En oberoende grupp ekonomer ger råd kring och synpunkter på stiftelsens ekonomiska beslut och rutiner, speciellt i vad som rör löner och förmåner.
  • Styrelseledamöters lön sätts utifrån den ekonomiska rådgivningsgruppens rekommendation, och deras löner finns offentligt publicerade på Livets Ords hemsida.