UA-6516940-38 UA-6516940-38

Livets Ords svar på mejlfrågor från SVT

Följande text med frågor och svar skickades från Livets Ord till Anna Lindman på SVT, Uppdrag Granskning, den 11 november: 

Hej Anna,

Tack för mailet och dina frågor.

Vi önskar också att det hade funnits en bättre dialog oss emellan. Vi har ju redan tidigare bett om de konkreta frågor ni önskar få svar på, men dessa skickades först nu med önskan om svar inom en dag. Det är naturligtvis inte heller optimalt från vår sida, då frågorna krävde omfattande genomgångar av ekonomisk dokumentation från långt tillbaka i tiden. Svar på tidigare ställda frågor skickade vi förra veckan.

Tyvärr var ju inte heller vår föregående kontakt, i samband med SVTs ‘Den enda sanna vägen’, något som gav mersmak. Vi ställde upp utifrån er betoning att göra ett fördomsfritt och respektfullt program om församlingar, rörelser och kyrkor, och blev som enda kristen församling placerad tillsammans med Moonkyrkan, Hare Krishna och Scientologin. Detta såg både vi och stora delar av den övriga kristenheten som ett lågvattenmärke, och det påverkar naturligtvis vårt förtroende och vår villighet att oreserverat ställa upp igen när du nu återigen hörde av dig om medverkan i ett program.

När ni nu skickat oss mer konkreta frågor vill vi däremot självklart svara efter bästa förmåga.

Inledningsvis bör det sägas att Livets Ord och dess ledning genomgått väldigt stora förändringar under de senaste två åren. I pastorsfunktionen har Joakim Lundqvist ersatt Ulf Ekman, och tre fjärdedelar av den ursprungliga styrelsen har bytts ut under ungefär samma tidsperiod. Ledarskapet har utökats och breddats, många förändringar har skett och många strukturer har gjorts om.

Det är därför inte alltid helt enkelt för oss som utgör Livets Ord nya ledning att ge en klar bild av hur beslut som ligger långt tillbaka i tiden togs eller motiverades, vilket flera av dessa frågor handlar om. Däremot tar vi naturligtvis fullt ansvar för hur arbetet bedrivs och sköts idag och framåt.

Här följer våra svar på dina frågor,
Med vänlig hälsning,
Jan Blom, Styrelseordförande
Joakim Lundqvist, Pastor
Christian Åkerhielm, Missionsdirektor

1) Livets ord har tagit emot stora gåvor från församlingar i Ukraina. Bland annat har församlingar i Ukraina skänkt 10e av sina kollekter till Sverige. De har överlämnat dessa kontanter i samband med besök i Sverige. Vi undrar hur dessa gåvor, framförallt de i rena pengar redovisats.
Vi har aldrig begärt av eller uppmanat någon av dessa församlingar att ge tionde till Livets Ord i Uppsala. I den mån detta har skett har det varit på församlingars eget initiativ, och är inget vi varit medvetna om.

Att inga tionden utkrävts intygas i en separat skrivelse från nationella ledare för vårt övriga rysktalande nätverk.

I vår ekonomiredovisning finns registrerade gåvor till Livets Ords arbete från Ukraina på totalt 110.000 kr, utöver researvoden etc. Då landet till stor del använder kontant hantering kan ytterligare gåvor ha getts direkt i kollekter i samband med konferenser etc. Detta är av naturliga skäl inget vi känner till eller har specifik redovisning på.

Angående resekostnader, hotell etc: normal policy både inom och utanför Livets Ords nätverk är att mottagande församling står för omkostnaderna vid ett besök av predikant eller bibellärare – så gör vi också själva. Vi ställer däremot från vår sida aldrig krav på viss standard, och har bott både på kyrkgolv och på hotell. Den mottagande församlingen avgör detta utifrån sina förutsättningar.


2) Livets ord säger, i bl a TV-inslag, att församlingen i Uppsala skänkt pengar till kyrkobygge i Donetsk. Finns det n
ågot som bekräftar detta, på vilket sätt har LO i Uppsala bidragit med pengar till församlingen i Donetsk.

Vi har dokumentation på gåvor från Livets Ord i Uppsala till Ukraina på totalt 830.000 kr, främst till kyrkbyggen och hjälpinsatser. Utöver detta har vi bistått med bibellärare, anställningar på vår bekostnad mm.


3) M
ånga av församlingarna i Öst fanns där före Livets Ords tid. Vi undrar hur många församlingar ni faktiskt startat.

Livets Ord har växt till en rörelse som omfattar en mängd församlingar som vi har olika sorters relation till. Många har vi direkt initierat, andra har i sin tur startats av dessa församlingar, andra av någon/några av alla de bibelskoleelever vi har utexaminerat, och åter andra har anslutit sig till rörelsen på olika sätt. Hur många som direkt har initierats av oss är därför svårt att svara på, men totalt rör det sig lågt räknat om c:a 1000 församlingar som idag står i någon relation till Livets Ord.


4) Livets ord har kö
pt Ulf Ekmans villa på Vinbärsgatan. Vi vill veta om och vad familjen betalade i hyra när de bodde kvar i huset, samt om Ulf Ekman förmånsbeskattats för detta.

Fastigheten på Vinbärsgatan köptes in som pastorsbostad år 1994, vilket redovisades av dåvarande ekonomiansvarig vid ett av våra församlingsmöten. Ulf Ekman betalade förmånsvärdet av tjänstebostaden, inte hyra. Summan stämdes av mot Skatteverket och befanns vara i linje med gällande nivåer. Fastigheten såldes år 1999 då man behövde frigöra medel för utbyggnad av kyrkan. Den vinst som gjordes vid försäljningen tillföll församlingen Livets Ord.


5) Livets ord har betalat lön, boende, bil och traktamente till Jonathan Ekman när han studerade i USA. Vi undrar vad han hade för tjänst, vilka arbetsuppgifter han hade för LO samt hur styrelsen motiverade beslutet att församlingen skulle betala honom lön.
Vid Jonathan Ekmans första studietid i USA, år 1999, utgick ingen ersättning alls från Livets Ord. Vid den andra studieperioden, aug 2000 – maj 2001, betalades bastraktamente och Jonathan hade under perioder tillgång till en bil som tillhör Livets Ords USA-kontor, däremot ingen lön eller ersättning för boende. Vår uppfattning är att beslutet motiverades av att han skötte ett antal administrativa sysslor på Livets Ords USA-kontor.


6) Livets ord har betalat och skrivit sekretessavtal med Jonathan Ekman och Robert Ekh. Vi undrar vad dessa avtal/uppsägningar kostat församlingen samt hur ansvariga svarar p
å frågan varför en kristen församling behöver dylika avtal med före detta anställda.
Livets Ords policy är att inte kommentera anställdas löner och villkor, av hänsyn till de inblandades integritet. Nivåerna i båda dessa överenskommelser ligger väl inom ramen för vad som är brukligt och skäligt. På inrådan av våra juridiska ombud gjordes avtalet med Robert Ekh icke offentligt.


7) Ulf Ekman har tagit emot stora g
åvor i samband med predikningar runt om i världen. 94.000 Norska kronor i Norge, 1000-tals dollar från Ukraina, vid flera tillfällen 10.000-15.000 dollar i Kanada, 100.000 i samband med kollekt i Uppsala och 10.000-tals dollar i Singapore. Hur har dessa pengar redovisats? Har de tagits emot av Ulf Ekman personligen, eller gått till församlingen? Vi ber er vänligen mejla underlag som styrker att insättningar gjorts till församlingen i Uppsala.
Livets Ords generella policy är att talararvoden betalas in till församlingen. Summan från Norge – förutsatt att vi avser samma gåva – uppgick till 75.000 kr (inte 94.000 kr), betalades från den aktuella församlingen direkt till Livets Ord och finns bokförd som en gåva till vårt arbete i Israel. Beloppet tillföll inte Ulf Ekman privat. Vi har kontaktat den aktuella församlingen och fått denna uppgift bekräftad.

Vad gäller Ukraina, se svar på fråga 1.

Från Kanada har vi de senaste 15 åren registrerat inbetalda talararvoden för våra olika predikanter, samt allmänna gåvor till Livets Ords arbete, på 1.380.000 kr. Från Singapore har vi under samma tidsperiod tagit emot 492.000 kr under samma poster. Exakt hur mycket som relaterar till enskilda predikanters besök skulle kräva omfattande arbete att ta reda på, men detta bekräftar att gällande policy efterlevs.


8) Stiftelsen har sedan 1998, betalat in tjänstepensioner till styrelsens ledamöter. Sammanlagt har cirka 11 miljoner betalats in. Samtidigt har lärare och andra anställda inte f
ått någon  tjänstepension, förrän efter 2007. Först betalas en klumpsumma ut, som i fall vi tittat på motsvarar en tjänstepensionsinbetalning på 1 %. Därefter betalar Livets ord ut en tjänstepension som motsvarar 2 % jämfört med normala riktlinjer som ligger på 4,5 %.  Styrelsens tjänstepensionsinbetalning ligger på i genomsnitt 30 %. Vi vill veta hur styrelsen motiverade de här besluten.
Pensionsavtalet som tecknades för Livets Ord dåvarande styrelse 1998 var ett ITP2 avtal som var standard för tjänstepensioner vid det tillfället. Idag görs inga nya inbetalningar enligt det gamla systemet. Fyra av de fem personer avtalet gällde har gått i pension.

2012 tecknades ett avtal för den dåvarande styrelsen som innebar en kompletterande livslång pension/ersättning med stegvis avtrappning. Samtliga i Livets Ords dåvarande styrelse har bett om ursäkt för dessa beslut, då man inser att de var olyckliga och felaktiga, och har avstått från dessa avtal. De är idag avslutade och inga av dessa ersättningar betalas ut.

2007 infördes tjänstepensionsavsättningar på 3% för all då anställd personal på Livets Ord, med kompensation bakåt för ett antal anställningsår för de längst anställda. Från och med 1 januari 2015 har vi utökat villkoren så att de fullt ut motsvarar ITP1, d.v.s 4,5%. Vi har också gett retroaktiv pension för all idag anställd personal från anställningens början, motsvarande 3%. Alla i personalen har nu samma typ av tjänstepension, inklusive styrelse och chefer.

Att det tog så lång tid att få igång ett tjänstepensionssystem för all övrig personal var djupt olyckligt. Livets Ords dåvarande styrelse har bett om ursäkt för detta.

Livets Ords nuvarande styrelse har tillsatt en oberoende ekonomisk rådgivningsgrupp som sätter nivåer för styrelsens löner. Styrelsen har också fattat beslut om att styrelseuppdraget ska vara helt frikopplat från särskilda förmåner, samt breddat kompetensen, insynen och delaktigheten i Livets Ords övergripande arbete genom att tillsätta en rad nya styrelser inom olika verksamhetsområden.


9) Nuvarande och före detta medlemmar berättar om församlingens predikningar om pengar, om att s
å för att skörda. Att inte oroas för framtiden utan lita på Gud. Att Gud kan göra den vars tro är tillräckligt stark rik. Vi undrar om det här är en teologi som Livets Ord fortfarande står för och predikar om.
Att bibeln uppmanar oss att lita på Gud stämmer naturligtvis, detta predikar förmodligen alla kristna församlingar. Att däremot hävda att man blir rik om man har tillräckligt stark tro är en snedvridning av den kristna läran. I vår undervisning om ekonomi ligger istället fokus på en tacksam och förnöjsam livsstil, och att leva med en generös inställning till medmänniskans behov. Detta har de senaste månaderna tagit sig uttryck bl.a i kampanjen ‘Refugees Welcome’.


10) Fd lärare vid Livets Ords kristna skola berättar för oss att de uppmanats att betala tionde av sin lön till församlingen brutto. Vi först
år att detta var frivilligt, men vi undrar hur ni motiverar det systemet?
Vi ser tiondet som en biblisk princip, vilket vi har gemensamt med många andra kristna kyrkor och samfund. Tiondegivandet är däremot naturligtvis frivilligt. Anställda i kyrkan har möjlighet att ge sitt tionde direkt via löneavdrag om de så önskar, som en smidig lösning att sköta detta på. En liten del har valt att ge gåvan på det sättet, men detta är som sagt helt frivilligt och alternativet aktualiseras mycket sällan.


11) Ett antal lärare vid er skola berättar att ni 2003 uppmanade dem att avst
å en månadslön. Varför ville ni att anställda skulle avstå lön? Vi förstår att detta inte är något ni pressade någon till, men vi ber er vänligen motivera varför församlingen behövde detta.
Så vitt vi förstår hade Livets Ord just i detta läge en ansträngd likviditet. Ett antal personer i ledningen tog ett initiativ att avstå från en månadslön för att hjälpa till i den ekonomiska situationen. Fler följde efter och en allmän möjlighet presenterades för personalen att göra samma sak, naturligtvis helt frivilligt . Av vad vi kan se var detta ett enstaka tillfälle och inget som skett med regelbundenhet.